Algemene voorwaarden


Betalingen & Afspraken†

1.1†
Bij de eerste kennismaking zal een (kort) intakegesprek worden gehouden. De cliŽnt is verplicht Balance for Health, zowel gevraagd als ongevraagd, alle voor de overeengekomen behandeling noodzakelijke informatie te verstrekken. Bij twijfel over een contra-indicatie kan Balance for Health besluiten de behandeling niet uit te voeren of de behandelmethode te wijzigen. Heeft u enige twijfel of u in uw huidige omstandigheden een paramedische natuurgeneeskundige behandeling mag ondergaan, neem dan eerst contact op met uw huisarts. †

Zolang u cliŽnt bent bij Balance for Health dient u wijzigingen omtrent uw gezondheid, medicijngebruik, zorgverzekering, adres en telefoonnummer door te geven aan Balance for Health.†

1.2†
De behandelingen dienen na afloop van de behandeling per pintransactie of contant te worden voldaan.††
In uitzonderlijke gevallen kan het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum worden overgeschreven op het bankrekeningnummer van Balance for Health. †

Na het verstrijken van de in de tweede volzin van lid 1.2 van dit artikel genoemde betalingstermijn is de cliŽnt in verzuim en staat het de zorgaanbieder vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast het factuurbedrag zal alsdan ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waaronder ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliŽnt. Indien de zorgaanbieder over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een cliŽnt die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ter hoogte van tenminste 15% van de desbetreffende vordering, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliŽnt. †

1.3†
Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en dient in ťťn keer besteed te worden. De cadeaubon van Balance for Health is, tenzij anders vermeld, geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. †

1.4†
Een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch (b.g.g. spreek dan duidelijk de voicemail in met naam en de datum en tijdstip van de afspraak) of per mail geannuleerd of gewijzigd te worden. Indien u zich niet houdt aan deze voorwaarden houdt of als u niet verschijnt op de afspraak, is Balance for Health helaas genoodzaakt u het bedrag voor deze afspraak volledig in rekening te brengen. Er kan pas weer een nieuwe afspraak gemaakt worden na betaling van de factuur. †

1.5†
Bankgegevens: ING rekeningnummer (IBAN) NL69 INGB 0001 9794 21 t.n.v. M.J. van Dalen onder vermelding van het factuurnummer. †

1.6†
Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. †

1.7†
Balance for Health is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de behandeling of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door de cliŽnt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die een behandeling door een arts vereisen. Alle behandelmethoden die worden aangeboden betreffen geen medische behandelingen. Uw behandeling bij Balance for Health is geheel op eigen risico.††

Wijziging van de Algemene Voorwaarden†

Balance for Health behoudt zich voor de Algemene Voorwaarden en de aan u verstrekte informatie en tarieven te allen tijde te wijzigen.†


Balance for Health
© 2018-2024
KvK 71381910
Contact
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT